Auteursrechten

Overdracht van auteursrechten: 6 % btw (tabel A, diensten, XXIV, KB nr. 20)

 

Voor de vrijstelling van btw voor uitgavecontracten moet het uitgavecontract worden gesloten tussen de auteur als natuurlijke persoon en de uitgever. Als die voorwaarde niet is vervuld, maar er wel sprake is van een overdracht van rechten, is 6 % btw verschuldigd. KB nr. 20 bepaalt dat op de overdracht van auteursrechten en het verlenen van rechten op auteursrechten, met uitzondering van die die betrekking hebben op computerprogramma’s,

6 % van toepassing is.

Voorbeeld: schilderij wordt gepubliceerd in een kunstboek. De bvba van de schilder (geen natuurlijke persoon) krijgt er een vergoeding voor van de uitgever van het kunstboek. Op die dienst is 6 % btw verschuldigd.

Ook moet voor de vrijstelling van btw voor uitgavecontracten het contract de bedoeling hebben het auteursrecht te gelde te maken door materiële vermenigvuldiging ervan op duurzame exemplaren (bijvoorbeeld in boeken), zodat het ter beschikking kan gesteld worden van een groot publiek. Soms is er geen sprake van een materiële vermenigvuldiging op duurzame exemplaren, maar wel van een overdracht van auteursrechten.

Voorbeeld: een componist maakt een compositie voor een toneelgezelschap. Het toneelgezelschap wil het stuk gebruiken tijdens zijn voorstelling. In dat geval is 6 % van toepassing.

 

Contracten van uitgave: vrijstelling (artikel 44, § 3, 3° WBTW)

 

Uitgavecontracten van letterkundige werken of kunstwerken die de auteur of de componist met een uitgever sluit, zijn vrijgesteld van btw. Je kunt je enkel op de vrijstelling beroepen, als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • Voorwaarde 1: auteur of componist= natuurlijke persoon
  De administratie aanvaardt enkel de vrijstelling voor auteurs en componisten die als natuurlijke persoon optreden. Wanneer de auteurs optreden onder de vorm van een rechtspersoon, zal de vrijstelling niet van toepassing zijn. Dat onderscheid is misschien onrechtvaardig en discriminerend, maar de stelling werd bevestigd in de rechtspraak.
 • Voorwaarde 2: andere partij = uitgever
  Het contract moet gesloten zijn tussen de auteur en de uitgever, niet bijvoorbeeld tussen 2 uitgevers.
 • Voorwaarde 3: contract van uitgave
  Een contract van uitgave in de zin van artikel 44 § 3, 3° WBTW veronderstelt het bestaan van een auteursrecht in hoofde van de auteur/componist. Het contract heeft de bedoeling het auteursrecht te gelde maken door materiële vermenigvuldiging ervan op een aantal duurzame exemplaren (bijvoorbeeld in boeken), zodat het ter beschikking kan gesteld worden van een groot publiek. De medecontractant moet de verplichting hebben het werk te publiceren.

 

Voorbeeld

 • Een componist sluit een platencontract met een platenmaatschappij. De dienst is vrijgesteld van btw.

 

Het gebruik

Eerst zal moeten nagegaan worden of het werk auteursrechtelijk beschermd is of tot het publiek domein behoort.
Wanneer het makkelijk is om de auteur te identificeren, kan je best met hem contact opnemen of eventueel met de uitgeverij, muziekproducent of filmproducent die in de meeste gevallen de rechten heeft verkregen van de auteur.

Beheersvennootschappen
kunnen je ook een eind verder helpen. Een eenvoudig telefoontje volstaat meestal om aan te geven of de auteur lid is en in welke gevallen de beheersvennootschap voor hem kan optreden.
Beheersvennootschappen

Beheersvennootschappen van auteurs

 • ASSUCOPIE, Société de gestion collective des droits de reprographie des auteurs scolaires, scientifiques & universitaires
 • KVBKB, Koninklijke Vereniging der Beroepskunstenaars van België
 • SABAM, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
 • JAM, Journalisten Auteurs Maatschappij
 • SACD, Vennootschap van Drama-Auteurs
 • SCAM, Vennootschap van Multimedia-Auteurs
 • SOFAM, Multimedia Maatschappij van de Auteurs van de Visuele Kunsten
 • VEWA, Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs

Beheersvennootschappen van uitgevers

 • COPIEPRESSE, Société de gestion de droits des éditeurs de journaux francophones et germanophone
 • REPROCOPY, Beheersvennootschap van de Nederlandstalige dagbladuitgevers
 • REPRO PP, Coöperatieve Vennootschap voor de Reprografierechten van de uitgevers van de Periodieke Pers (website van de Unie van de Periodieke Pers)
 • REPROPRESS, Beheersvennootschap van de Belgische uitgevers van magazines voor de reprografierechten van magazines en periodieken (website van de Federatie van Belgische Magazines)
 • LIBRIUS, Rechten Uitgevers, Rechten Uitgevers, de beheersvennootschap van de Vlaamse Uitgevers
 • SABAM, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
 • SEMU, Muziekuitgevers

Beheersvennootschappen in de theatersector

 

 Beheersvennootschappen van uitvoerende kunstenaars

Beheersvennootschappen van producenten

Overkoepelende beheersvennootschappen

Reprobel (reprografie)
Auvibel
(privé-kopie)

 

Waarvoor dienen deze beheersvennootschappen?

De auteurs kunnen hun rechten individueel uitoefenen of een beroep doen op een vennootschap voor het beheer van hun rechten.

Het belang van de uitoefening van de rechten via collectief beheer ligt voor de hand: eenmaal het werk gecreëerd is, kan de auteur onmogelijk elke exploitatie en elk gebruik dat van het werk wordt gemaakt, controleren. Dit geldt niet enkel op het vlak van de muziek maar eveneens voor de audiovisuele werken, theaterwerken, grafische en literaire werken, werken van beeldende kunst.

Langs de kant van de gebruikers is het eveneens niet haalbaar om voor elke uitzending van een film, een lied of vertoning van een theater de rechthebbende op te sporen en hem vervolgens de toestemming te vragen. De auteursvereniging zal globale contracten sluiten met de gebruikers en de rechten vervolgens doorstorten aan de auteur. Zo kan de auteursvereniging of beheersvennootschap van auteurs algemene contracten sluiten met televisiezenders, bioscoopzalen, theaters, discotheken.

Het hoofddoel van een beheersvennootschap is het innen en verdelen van rechten. Daarnaast oefent zij uiteraard ook nog andere diensten uit zoals culturele acties, het promoten van de werken van de leden, het geven van juridisch advies, …

Je ontvangt een vergoeding voor de overdracht van je auteurs- of naburige rechten als niet inwoner van de EU

Woon je als auteur in Rusland en ontvang je een vergoeding voor de overdracht van je auteursrechten van je Belgische uitgever? Ontvang je als Amerikaanse componist royalty’s van je Belgische platenmaatschappij? Dan moet je weten of je op de vergoeding voor die overdracht van auteursrechten of naburige rechten in je woonland of in België belastingen en sociale bijdragen moet betalen. Niet alle landen buiten de EU rekenen btw aan op diensten of leveringen. Dat betekent evenwel niet dat je er geen rekening mee moet houden als je in een land buiten de EU woont.

 

Sociale bijdragen

Blijf je in je woon- en werkland en ontvang je een vergoeding voor de overdracht van je auteurs- of naburige rechten? Dan is het sociale zekerheidsstelsel van waar je werkt van toepassing.

Inkomstenbelastingen

Je inkomsten voor de overdracht van je auteurs- of naburige rechten zijn in België belastbaar als roerende inkomsten. Op die inkomsten is slechts 15 % belastingen verschuldigd. In jouw woonland gelden wellicht andere percentages. Je moet dus eerst weten waar je inkomsten zullen belast worden.

Als je ergens anders woont dan waar je inkomsten verwerft, duikt het probleem van de dubbele belastingen op. Zowel je woonland als België (het land waar je de inkomsten verwerft) willen op die inkomsten belastingen heffen. Om dat tegen te gaan, bestaan er dubbelbelastingverdragen tussen landen. In een dubbelbelastingverdrag leggen 2 landen vast op welke inkomsten zij belasting mogen heffen en op welke niet. Wil je weten of het land waar je woont een dubbelbelastingverdrag met België heeft gesloten? Neem dan een kijkje op de website van het Ministerie van Financiën. Als het land er niet bijstaat, bestaat er geen dubbelbelastingverdrag met dat land.

Wat als je woonland geen dubbelbelastingverdrag met België heeft?
Je Belgische opdrachtgever zal 15 % bronheffing inhouden. Omdat het risico op dubbele belasting aanzienlijk is, zal je belastingadministratie van je woonland eventueel een belastingvermindering toekennen.

Btw

Niet alle landen buiten de EU rekenen btw aan op hun diensten en leveringen. Toch betekent dat niet dat je geen rekening moet houden met btw. Je moet nakijken of Belgische btw van toepassing is, als je de ‘hoedanigheid’ hebt van een btw-plichtige. Dat zal het geval zijn als je geregeld en zelfstandig diensten verricht of goederen levert die binnen het toepassingsgebied van de btw vallen. Als dat het geval is, word je verondersteld btw-plichtig te zijn.

 • Je ontvangt een vergoeding van een Belgische btw-plichtige (B2B, afkorting van Business to Business):
  Volgens de algemene regel is btw verschuldigd in het land waar de ontvanger is gevestigd (artikel 44 BTW-Richtlijn). In principe is dat de plaats waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd of zijn woonplaats.Voorbeeld: een auteur die in Rusland woont en een factuur opstelt voor zijn overdracht van auteursrechten aan een Belgische btw-plichtige uitgever, rekent op die factuur Belgische btw aan. Op zijn factuur vermeldt de Russische auteur “Belgische btw van toepassing op basis van artikel 44 BTW-Richtlijn, vrijstelling van btw op basis van artikel 44, § 3, 3° Belgisch WBTW”. Een uitgavecontract is in België vrijgesteld van btw, indien alle voorwaarden van de vrijstelling zijn vervuld.
 • Je ontvangt een vergoeding van een Belgische niet-btw-plichtige (B2C, afkorting van Business to Consumer):
  Volgens de algemene regel is btw verschuldigd in het land waar de dienstverrichter is gevestigd en van waaruit hij de dienst verricht (artikel 45 BTW-Richtlijn). In principe is dat de plaats waar je maatschappelijke zetel is gevestigd of jouw woonplaats. In dat geval is geen Belgische btw van toepassing. .Je moet nagaan of er equivalent van btw-systeem in jouw land van toepassing is en wat de regels zijn.

 

 1. BTW

 

 1. Wijziging btw-regeling voor schouwspelen, concerten en onderwijs (muziekoptredens, theatervoorstellingen, lichttechniek, montage, geven van workshops, toegang tot musea enzovoort) vanaf 1 januari 2011

Op 1 januari 2010 zijn de plaats bepalingsregeling voor btw op diensten (de regel die bepaalt welk nationaal btw-stelsel van toepassing is bij een grensoverschrijdende dienst, voorbeeld: een Spaanse groep treedt op in België) gewijzigd.

De regeling in een notendop:

 • B2B-situatie (dienst aan btw-plichtige): btw van het land van de ontvanger van de dienst
 • B2C-situatie (dienst aan niet btw-plichtige): btw van het land van de verrichter van de dienst

Op deze algemene regel bestaan er veel afwijkingen. Eén van deze afwijkingen (zowel in een B2B, als B2C-situatie) is de plaatsbepalingsregel voor de diensten van uitvoerende artiesten voor schouwspelen en concerten én de diensten van organisatoren van dergelijke evenementen en het verstrekken van onderwijs. Deze vinden plaats in het land waar de dienst of het evenement materieel wordt verricht (artikel 21, § 3, 3° WBTW of artikel 53 BTW-Richtlijn). Die uitzondering heeft onder andere betrekking op volgende diensten:

 • toegang tot en het gebruik van inrichtingen voor cultuur;
 • overeenkomst waarbij de exploitant van een inrichting voor cultuur of vermaak het geheel van zijn inrichting ter beschikking stelt aan een andere persoon;
 • diensten van acteurs en muzikanten die optreden of hun medewerking verlenen bij de uitvoering van het schouwspel, het concert of de vermakelijkheid;
 • verstrekken van onderwijs;
 • toegang tot musea en tentoonstellingszalen;
 • opmerking: de regel van de plaatsbepaling geldt ook voor diensten die in samenhang met de bedoelde evenementen worden verricht (zoals diensten van grimeurs, toneelmachinisten, souffleurs of geluidstechnici).

Vanaf 1 januari 2011 blijft deze regel hetzelfde in een B2C-situatie, maar wijzigt deze uitzondering in een B2B-situatie! Vanaf dan zal voor de andere diensten dan de toegang tot culturele en artistieke evenementen met de samenhangende diensten de algemene regel gelden.

Voorbeeld 1:

Vanaf 1 januari 2011: een Belgische muzikant geeft een concert voor een Spaanse organisator in Frankrijk. De dienst vindt plaats in Frankrijk, maar de afnemer is Spaans. De Spaanse btw-wetgeving moet worden onderzocht om de specifieke btw-verplichtingen te kennen. De Belgische muzikant vermeldt op zijn factuur “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21 § 2 WBTW of artikel 44 BTW-Richtlijn, Spaanse btw te voldoen door medecontractant”. Die btw zal voldaan worden door de Spaanse organisator van het muziekoptreden.

Voorbeeld 2:

Vanaf 1 januari 2011: een Belgische muzikant geeft een concert in Frankrijk. De afnemer is een Franse btw-plichtige. De Franse btw-wetgeving moet worden onderzocht om de specifieke btw-verplichtingen te kennen. De Belgische muzikant vermeldt op zijn factuur “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21 § 2 WBTW of artikel 44 BTW-Richtlijn, Franse btw te voldoen door medecontractant”. Die btw zal voldaan worden door de Franse organisator van het muziekoptreden.

 

Comments are closed.