Vergoedingen in opdracht

Er zijn 3 mogelijkheden om je te laten vergoeden voor artistieke prestaties die je in opdracht uitvoert. Als je niet in opdracht werkt, zijn er 3 opties voor je betaling:

 Kleine vergoedingsregeling of een andere soort kostenvergoeding 

 

Je kostenvergoeding dient om je kosten te dekken. Bij de reële kostenvergoeding moet je je kosten bewijzen. De vrijwilligersvergoeding en de kleine vergoeding voor kunstenaars zijn forfaitair. De kosten hoeven dus niet aangetoond te worden. Op de kostenvergoedingen betaal je geen belastingen of sociale bijdragen.

 • Vergoeding voor vrijwilligers: als je voldoet aan de strikte voorwaarden van vrijwilligerswerk hoef je je kosten niet te bewijzen. Je ontvangt  maximaal 32,71 euro per dag en 1.308,38 euro per jaar. De vrijwilligersvergoeding is een all-in kostenvergoeding. Alle kosten zijn in dat bedrag begrepen.
  Je opdrachtgever mag je wel een verplaatsingsvergoeding geven voor maximaal 2.000 kilometer per jaar en maximaal 605,20 euro per jaar:
   • auto: maximaal 0,3461 euro per kilometer;
   • fiets: maximaal 0,21 euro per kilometer;
   • openbaar vervoer: prijs van je ticket.

 

 • Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars: dat is een all-in kostenvergoeding die je niet kunt combineren met een andere kostenvergoeding:
   • maximaal 122,21 euro per dag per opdrachtgever;
   • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever;
   • niet meer dan 30 dagen per jaar;
   • maximaal 2.444,21 euro per jaar.

In afwachting van de kunstenaarskaart wordt de opdrachtgever aangeraden om de

kunstenaar een verklaring op eer laten ondertekenen waarin de kunstenaar bevestigt

nog in aanmerking te komen voor de kleine vergoedingsregeling.

 

Vergoeding als werknemer 

Als je een vergoeding ontvangt voor een artistieke opdracht, de vergoeding geen kostenvergoeding is en je met de werkgever niet bent verbonden door een arbeidsovereenkomst, dan treedt het sociaal statuut van de kunstenaar in werking. Je wordt dan gelijkgesteld met een werknemer (behalve als je koos voor het zelfstandigenstatuut). Dat wil zeggen dat diegene die je betaalt alle werkgeversverplichtingen moet vervullen.
Sloot je wel een arbeidsovereenkomst met je werkgever? Dan ben je altijd een werknemer.

 

 

Als werkgever moet je een aantal verplichtingen voldoen:

 • Dimona-aangifte
 • arbeidsongevallenverzekering sluiten
 • bij externe dienst voor preventie en bescherming op het werk aansluiten
 • loon berekenen
 • 32% sociale werkgeversbijdragen betalen en bedrijfsvoorheffing inhouden
 • nettoloon betalen

Omdat diegene die je betaalt vaak niet in staat is om die verplichtingen te vervullen, zijn er Sociale Bureaus voor Kunstenaars (SBK’s). Die uitzendkantoren met ervaring in de artistieke sector treden tegen een vergoeding op als werkgever en nemen alle werkgeversverplichtingen op zich.

Door het kunstenaarsstatuut zijn je inkomsten in principe beroepsinkomsten. Maar omdat de fiscale wetgeving niet gewijzigd is, kun je als kunstenaar nog altijd die inkomsten invullen als diverse inkomsten. De voorwaarden zijn wel dat het gaat om een occasionele activiteit en er geen arbeidsovereenkomst is gesloten. Je betaalt dan 33% belastingen, maar kunt geen kostenforfait inbrengen.
Als je het als beroepsinkomsten aangeeft, betaal je 25 à 50 % belastingen, na aftrek van kosten.

Sociale werknemersbijdragen: je werkgever zal automatisch 13,07% afhouden van je brutoloon en doorstorten naar de RSZ.

 

Vergoeding als zelfstandige

 

Het kunstenaarsstatuut bepaalt dat je als werknemer wordt beschouwd als je een artistieke prestatie levert in opdracht. Als je dat wilt, kun je wel kiezen voor het zelfstandigenstatuut. Je moet dan kunnen aantonen dat je socio-economisch onafhankelijk bent.

Door het kunstenaarsstatuut zijn je inkomsten in principe beroepsinkomsten. Maar omdat de fiscale wetgeving niet gewijzigd is, kun je als kunstenaar nog altijd die inkomsten invullen als diverse inkomsten als het om een occasionele activiteit gaat. Je betaalt dan 33% belastingen, maar kunt geen kostenforfait inbrengen.
Als je het als beroepsinkomsten aangeeft, betaal je 25 à 50 % belastingen, na aftrek van kosten.

Sociale bijdragen: als zelfstandige betaal je sociale bijdragen (van 22 % tot 14,16 %) aan een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

 

 

 

Comments are closed.