Verplichte meldingen op een factuur

Wanneer U een factuur uitschrijft of er één ontvangt, let er dan op dat deze de hieronder opgesomde vermeldingen bevat.

Bij ontvangen facturen kan het ontbreken  van deze gegevens aanleiding geven tot een verwerping van de aftrek van de BTW.  Voor facturen die U zelf uitreikt, kan het ontbreken van deze gegevens aanleiding geven tot het betalen van een boete.

Vermeldingen :

1. De datum waarop de factuur wordt uitgereikt.

2. De factuurnummer : de facturen moeten opeenvolgend genummerd zijn.

3. De identiteit van de leverancier/dienstverrichter : zowel de naam, het adres als het BTW-nummer moeten vermeld worden.

4. De identiteit van de klant : zowel de naam, het adres als het BTW-nummer van de klant moeten vermeld worden.

5. De datum van het belastbaar feit : dit is de datum waarop de levering van de goederen of de dienst heeft plaatsgevonden.

6. Een omschrijving van de handeling : de gebruikelijke benaming van de geleverde goederen/diensten, hoeveelheid (kortom : de gegevens die nodig zijn om de aard van de handeling en het tarief van de BTW vast te stellen).

7. Voor elk tarief : de maatstaf van heffing, de eenheidsprijs excl. BTW, de eventuele betalingskortingen en prijskortingen.

8. Het BTW-tarief en het totale BTW-bedrag .

9. Indien de handeling van BTW is vrijgesteld, verwijzen naar de bepaling krachtens dewelke ze is vrijgesteld :

  • Medecontractant : BTW te voldoen door de medecontractant – KB nr. 1 art 20
  • Intracommunautair : Intracommunautaire levering – Vrij van BTW ingevolge artikel 39bis W. BTW

10. Het bankrekeningnummer waarop het factuurbedrag betaald kan worden.

11. Een verwijzing naar een vroeger uitgereikte factuur, indien voor dezelfde handeling meerdere facturen worden opgesteld.

Vermelding op een creditnota : BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht.

Vermelding op een duplicaatfactuur : Dubbel uitgereikt op vraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur.

 

 

Comments are closed.